بازیابی اطلاعات و بروزرسانی

ثانیه

دقیقه

ساعت

روز

بررسی فوری تیم فنی.
اين فرايند حدود چند ساعتی زمان می برد و پس از اتمام اطلاع رسانی خواهد شد